Základní informace

Dne 8. září 2009 byla založena Rada veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu (RAV), která sdružuje veřejné výzkumné instituce zřízené ministerstvy a kraji. Posláním RAV je usilovat o zlepšování efektivity aplikovaného výzkumu pro veřejný i soukromý sektor a zvyšování jeho přínosu pro rozvoj celé společnosti. Bude vykonávat činnosti při formulaci politiky aplikovaného výzkumu v oblastech fungování veřejného sektoru, obdobně jako Akademie věd České republiky zajišťuje takové činnosti týkající se základního výzkumu a Konference rektorů vysokých škol pro univerzitní výzkum. Při formulaci politiky výzkumu, vývoje a inovací v České republice bude partnerem orgánů státní správy i samosprávy.

Na svém ustavujícím jednání RAV formulovala své stanovisko k současnému stavu reformy organizace a financování výzkumu v ČR ve formě svého prohlášení. V prohlášení se upozorňuje mj. na to, že připravovaná reforma ve své podstatě zužuje pojem aplikovaného výzkumu jen na výzkum průmyslový. V některých případech zcela, v jiných významně opomíjí aplikovaný výzkum, jehož uživatelem je stát a veřejný sektor jako celek. Přitom právě stát musí zajišťovat celou řadu oblastí, k jejichž udržitelnému rozvoji je výzkum nezbytný (školství, životní prostředí, zemědělství, doprava, sociologie, bezpečnost práce apod.).

Copyright © 2009 Rada veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu
frantisek.vomacka@cdv.cz